Monday , November 20 2017
Home / Garden / จัดสวนให้ต้นไม้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวอาคาร

จัดสวนให้ต้นไม้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวอาคาร

สมัยนี้สถาปนิกหรือนักออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมต่างก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก มีงานดีไซด์ที่ออกแบบบ้านให้มีที่ปลูกต้นไม้ในตัว หรือมีการทำสวนแนวตั้งให้แนบไปกับตัวอาคาร การออกแบบก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆในระยะแรกการออกแบบสวนแนวตั้งก็ออกมาทำกันเยอะ แต่ก็ดูแลกันยากพอสมควร ต้นไม้ตายไปกันก็มากอยู่

ผิดก็เป็นครูสอนให้นักออกแบบคิดและหาความเหมาะสมให้ความสวยงามกับการดูแลง่ายควบคู่กันไป มีสถาปนิกนักออกแบบบ้านชาวเวียดนาม ได้ออกแบบอาคารสำหรับเป็นที่ทำสปาร์ โดยออกแบบด้วยการใช้ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารในหลายๆส่วน ใช้ต้นไม้เลื้อยเป็นแผงบังแดดธรรมชาติ นับว่างานออกแบบและจัดสวนที่ทำให้ต้นไม้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวอาคารจริงๆ